Turning Potential Into Reality

אודות ריאליטי

קרן ריאליטי הינה קרן פרטית יחידה מסוגה, המשקיעה בנדל"ן להשבחה בישראל.  הקרן משקיעה בנדל"ן בעל פוטנציאל השבחה משמעותי, רמת מורכבות גבוהה ויכולת מימוש מהיר לצד נכסים במצוקה ונכסים מניבים, המגלמים אפשרות ליצירת ערך משמעותי. הקרן מנהלת נכסים בהיקף כולל של כמיליארד ש"ח.

 Turning Potential Into Reality - הקרן שמה לה למטרה ליזום ולפתח מציאות חדשה ומשופרת לנכסים על ידי השבחת המבנים, התשתיות ופני הסביבה באזורים בהם היא פועלת, לטובת התושבים והאזור כולו. עקב יתרונותיה הייחודיים מצליחה הקרן לאתר נכסים אטרקטיביים וייחודיים בכל רחבי הארץ, ולהשביח את ערכם באופן משמעותי, הן בתקופות שפל והן בתקופות גאות בשוק הנדל"ן.

פעולות ההשבחה נעשות בשיתוף פעולה עם הרשויות ומהוות קטליזטור להגדלת היצע הנדל"ן בישראל.